Zapytaj lekarza

7 1 6 , 3 9 2

odpowiedzi udzielonych przez naszych ekspertów

Rzetelnie + Bezpiecznie + Bezpłatnie

Pierwsze objawy autyzmu

Autyzm to dziecięce zaburzenie rozwojowe. Częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat autyzmu. Obejrzyj film i dowiedz się, jakie są jego pierwsze objawy.

Lek. Aleksandra Witkowska
82 poziom zaufania

Prze­wle­kła nie­wy­dol­ność tęt­ni­cza krę­go­wo­-pod­staw­na - przypadki do­ty­czą zwłasz­cza cho­rych z za­wro­ta­mi gło­wy od­czu­wa­ny­mi ja­ko nie­pew­ność po­sta­wy i cho­du, za­ta­cza­nie się lub zba­cza­nie z ob­ra­ne­go kie­run­ku. Cza­sem po­ja­wia­ją się chwi­lo­we za­wro­ty ukła­do­we, któ­rym to­wa­rzy­szą nud­no­ści i wy­mio­ty, ale nie są gwał­tow­ne. Do za­wro­tów do­łą­cza­ją w róż­nych kom­bi­na­cjach in­ne do­le­gli­wo­ści, m.in. szum w gło­wie, bó­le ty­ło­gło­wia, prze­mi­ja­ją­ce za­bu­rze­nia wzro­ku, po­gor­sze­nie pa­mię­ci, bez­sen­ność, chwiej­ność emo­cjo­nal­na, na­strój de­pre­syj­ny. W le­cze­niu naj­waż­niej­sze jest zwal­cza­nie czyn­ni­ków ry­zy­ka uda­ru. Na­le­ży też okre­so­wo sto­so­wać be­ta­hi­sty­nę. Nie­któ­rzy le­ka­rze o tra­dy­cyj­nych po­glą­dach za­le­ca­ją w tej sy­tu­acji np. ni­cer­go­li­nę, pen­tok­sy­fi­li­nę, ci­na­ry­zy­nę, flu­na­ry­zy­nę lub wy­ciąg z mi­ło­rzę­bu ja­poń­skie­go. Pre­pa­ra­ty te moż­na też sto­so­wać okre­so­wo, by­le nie w nad­mia­rze, acz­kol­wiek ich sku­tecz­no­ści nie po­twier­dzo­no. Trze­ba pa­mię­tać, że prze­wle­kłej nie­wy­dol­no­ści krę­go­wo­-pod­staw­nej czę­sto to­wa­rzy­szy de­pre­sja.

0
redakcja abczdrowie Odpowiedź udzielona automatycznie

Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników.
Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

Patronaty
Ważne tematy